BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Žiūrėk, kas kalba

Kas nusprendžia, kad A, B ir C yra tarpusavyje susiję dalykai? Ką
reiškia “realūs, apčiuopiami, įrodomi ryšiai”? Kas yra “realybė”?

Pavyzdžiui, studentai aktyvistai okupuoja SOASo Brunei Suite.
Ant langų kaba plakatai, iš kurių galima spėti, kad problema - neseni
įvykiai Gazoje ir studentų noras pademonstruoti savo poziciją šituo
klausimu. Tačiau kažkur kitur mokykloje - lapelis, ant kurio
pakeverzota, kad okupacijos tikslas - leisti studentams dažniau
naudotis šia ir kitomis universiteto erdvėmis. Iš aukščiau nurodyto
interneto straipsnio dar sužinome, kad protestas - ir prieš Sodexo
monopoliją studentų valgykloje bei vieną parodą mokyklos galerijoje.
Nenustebčiau, jeigu į šitą sąrašą kaip nors būtų buvusi įpaišyta ir
gruodžio mėnesio kampanija prieš moterų įprekinimą “Mis SOAS” ir “Mis
Londono universitetas” rinkimuose. Ar tai susiję? Kodėl tai susiję?

Šiuo
atveju vyksta to, kas dedasi pasaulinėje viešojoje erdvėje, aktyvus
stebėjimas, filtravimas bei klasifikavimas į “problemas”, vertas
aktyvizmo. Galima surengti demonstraciją prieš mokamą mokslą ir joje
iškelti plakatą su šūkiu apie Gazą, nes buvimas tam tikroje grupėje
įterpia tave į nuomonių, vertinimų bei klasifikacijų sistemą, kurioje
yra “mes” ir “jie”, kur turi būti arba už Izraelį, arba už Palestiną, o
jeigu esi už Palestiną, tai 99% tikimybė, kad būsi ir už mokesčio už
aukštąjį mokslą panaikinimą.

Daug panašumų-skirtumų pasaulyje yra
sukonstruota. Galbūt biologijos atveju gali išeiti į lauką, pagauti
drugelį ir pasakyti: štai čia yra Americana Exotica (pasiskolinau iš nuostabaus filmo “Krytis“),
nes jis turi tokios spalvos ir formos sparnelius, pasižymi tuo, tuo ir
anuo. Tam tikra prasme čia “rūšį” nurodo “apčiuopiamybė”. Drugelis
“realiai”, matomai yra toks, koks yra, todėl tarp kitų drugelių americanų jis bus exotica,
jis tilps į tą šeimą, rūšį, tą klasifikaciją, kuriai žmogus suteikė
pavadinimus, bet ta klasifikacija tarsi “realiai” egzistavo
biologiniame pasaulyje, ir žmogui tereikėjo ją atrasti ir įvardyti.

O
ar gali besti į žmogų pirštu ir pasakyti: tu, žmogau, esi lietuvis? O
tavo draugas, antai, žemaitis. Pavyzdžiui, Kinijos Liaudies Respublika
XXa. 6deš. daugmaž tai ir darė: išsiuntė armijas jaunų, dažnai -
šviežiai iškeptų etnologų, lingvistų, antropologų, kad surašytų
didžiulėje valstybėje gyvenančias etnines grupes. Iš pradžių buvo
leista žmonėms patiems nuspręsti, kas jie tokie yra. Sąrašuose atsidūrė
per keturi šimtai skirtingų pavadinimų: valstybei tiek, žinoma, buvo
per daug. O ką daryti kalniečiui, pas kurį ateina mokytas antropologas
iš miesto ir sako, valstieti, kokia tavo etninė tapatybė? Tai, ką žino
kalnietis: aš esu “šišioniškis”, o tu, antropologe, - ne. Sakai, esi
chanis? Na, tai aš esu “šišioniškis”, ko dar tu nori? Tuomet toms
armijos etnologų buvo įsakyta surašytas grupes suklasifikuoti,
naudojantis Stalino nurodytais etninės grupės kriterijais (bendra
kalba, teritorija, ekonominė veikla ir “psychological constitution” -
paskutiniojo bent tris vertimus mačiau, o rusiško originalo nežinau).
Po tokios klasifikacijos liko 56 etninės grupės. Na gerai, tibetiečiai,
uigūrai - su jais gan aišku. O, pavyzdžiui, džuang (zhuang)? Tie, kurie
buvo prirašyti prie “džuang”, neturėjo žalio supratimo, ką tas žodis
reiškia, ir pradėjo save tokiu vardu vadinti pamažu, kai suprato, kad
buvimas “džuang” suteikia jiems tam tikrų privilegijų. Arba KLR
etnologų armijos atrastieji bai: David Wu nukeliavo į bajų teritoriją,
bet rado ten tik bajų vardą ir vietinę kalbą - nebuvo nei “tautinių
kostiumų”, nei “liaudies pasakų bei mitologijos”, kuriuos taip
vaizdingai aprašo etninių mažumų katalogai. Bet žmonės sakė: esam
bajai, kodėl? Neklausk, kodėl, antropologe, esam, ir tiek - žiūrėk, ir
dokumentuose parašyta.

Kasdien, visur aplink yra konstruojama
socialinė-kultūrinė “realybė”. Ar ji atitinka biologinę “realybę” -
susitarimo klausimas, o iš tiesų turbūt ir beprasmis, nes jeigu vidury
gūdžios girios nuvirsta medis, ar virtimo garsas egzistuoja?
Gamtameldžių grupė gali kurti save kaip senojo tikėjimo tradicijų
tęsėjus. Mėgstantys apčiuopiamus įrodymus juokiasi, kaip čia gali būti,
jūs rekonstruojate! Bet žmogus tiki, kad ne rekonstruoja, o tęsia: tad
ar jam jo tikėjimo realumas sumažėja? Kas yra faktas? Aš galiu įrodyti,
kad (a+b)(a-b)=a^2-b^2, nors tai nėra apčiuopiama. O būna ir dalykų,
kuriuos galima apčiuopti, bet neįmanoma patikėti.

Galima
nuspręsti, kad Rytai yra nepažįstami, mistiški, kad Rytuose žmonės yra
“arti gamtos”. Čia prieina Edwardas Saidas ir papasakoja visiems apie
orientalizmą, bet Rytų mitas ir toliau gyvuoja. Geografijos
vadovėliuose konfucianizmas rašomas į didžiųjų pasaulio religijų
sąrašą, o budizmas laikomas viena religija, nors kai kas sako - gal ne?
Žmonės klausia “kodėl Kinijoje nėra demokratijos”, “kodėl Kinijoje
neišsivystė šiuolaikinis mokslas”. Nathan Sivin rašė, kažkodėl
neklausiame, kodėl mūsų vardo šiandien neišspausdino laikraščio 3-iame
puslapyje, o štai “kodėl Kinija nėra tokia kaip mes” - klausiame.

Viena, kas svarbu - tai kas žiūri, kas kalba, kieno akys ir liežuvis išžvalgo pasaulį ir apibūdina jį kitiems. Pradžioje buvo Žodis, ir pradžioje vis dar yra žodis - ar garsiai ištartas, ar ne. Pasaulio nėra: jis sukonstruotas  - sutvertas, visomis prasmėmis.

Rodyk draugams

Komentarai (75)

 1. Hey, for those can shoot me an email. I listen to that BE is making some huge changes to their operation and as a fellow BE blogmaster I was curious to know these who have heard something about it.

 2. You must participate in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this web site!

 3. dude, I’ve been tracking down for this page all over the google. right on

 4. i just posted something similar to this on my stuff. Very enjoyable stuff.Looking forward to seeing more from your web site, Thanks for sharing!

 5. i have been looking all over for info like this. thanks

 6. very interesting stuff, i certainly adore this post, thank you

 7. I was absolutely happy to discover this your writing.I wanted to thank you for your time for this enjoyable read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you remebered to check out the new stuff on you website.

 8. This site really answered my question, thank you!

 9. brilliant post. I uncover something new on a blogs often. I’d like to share some of the work on my page hope you don’t care. of course I’ll give a link to your post. Thanks for sharing!

 10. i just wrote something similar to this on my website. Very superb stuff.Looking forward to reading more from your site, !

 11. i have been searching all over for stuff like this. thanks

 12. nice blog. thank you

 13. I was very happy to find this blog.I wanted to thank you for your time for this fabulous read!! I unequivocally enjoyed every little bit of it and I have you bookmarked to check out the new stuff on you website.

 14. i have been looking all over for info like this. cheers

 15. I blog regularly and i really am greatful for your blog. The site has really peaked my interest. I am going to save your post and keep checking for new information.

 16. i have been searching all over for website like this. cheers

 17. I just read your site on google and read some of your early writting.interesting content,keep up the good work. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking forward to reading more from your web-site, thanks!

 18. Great information, this helped me under stand the topic better.

 19. brilliant web site. I find out something new on a blogs everyday. I’d like to share some of the information on my page i hope you don’t mind. I’ll give a link to your website. Thanks for sharing!

 20. this is awesome, I’ve been looking high and low for this information in every direction the google. right on

 21. hey! I just would like to give a huge thumbs up for the brilliant blog you have here on this place. I will be coming back to your place for more soon, congrats!

 22. YO! I just would like to say thank you for the neat website you have here on this post. I will be coming back to your post for more soon, keep it up!

 23. i just posted something similar to this on my page. Very superb stuff.Looking forward to reading more from your stuff, congrats!

 24. amazing page. I uncover something new on a blogs all the time. I’d like to use some of the information on my web site i hope you don’t care. of course I’ll give a link to your site. !

 25. dude, I’ve been cashing after for this blog in every direction the the interwebs. thanks

 26. amazing, I’ve been looking for this site in every direction the the web. cheers

 27. I blog often and i really in love with your post. The page has really peaked my interest. I am going to save your website and keep checking for new content.

 28. neat website, i really enjoyed it.

 29. i have been googling all over for info like this. thanks

 30. Good place … Just killing some time at school rubbaging around and found your place. Great looking blog. I will have to bookmark your stuff to browse it. Happy New Year!

 31. I blog a lot and i really in love with your page. The web site has really peaked my interest. I am going to bookmark your page and keep looking for new information.

 32. Good page .. Just killing some time at school surfing the internet and found your page. Neat looking site. I will have to save your stuff to come back. Merry Belated Christmas!

 33. This is a great page. thanks for putting this up. right on

 34. I’m not sure if it’s me but it looks like the site’s layout is a little skewed to the right. it might be my version of IE though. anyway

 35. Great website, i really enjoyed it.

 36. informative website. cheers

 37. it could be me it’s me but it looks like the page layout is a kinda off. it might be my version of IE though. anyway

 38. awesome website, this Shed some light on the issue.

 39. I was absolutely happy to learn about this site.I wanted to salute you for your time for this fabulous read!! I undeniably enjoyed all of it and I have you saved to check out the new stuff on you website.

 40. Good site .. Just killing some time at work rubbaging around and found your post. Great looking site. I will have to bookmark the site to come back. Happy New Year!

 41. dude, I’ve been scouring for this blog in every direction the the web. thanks

 42. i have been looking all over for page like this. cheers

 43. very fabulous web-site, i positively like this web-site, cheers

 44. I blog regularly and i really appreciate your content. The website has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep looking for new articles.

 45. i just posted something like this on my web site. Very terrific stuff.Looking forward to seeing more from your site, !

 46. cool stuff, i would love to have some more information on the topic

 47. Great site, this Shed some light on the issue.

 48. This web-site really answered my problem, thank you!

 49. I’m not sure if it’s me but it seems like the site layout is a slightly messed up. it might be my version of firefox though. anyway

 50. dude, I’ve been seeking for this information far and wide the the interwebs. cheers

 51. I am extremely pleased to stumble upon this website.I wanted to salute you for your time for this excellent read!! I without a doubt enjoyed all of it and I have you remebered to check out the new content on you blog.

 52. nice info, i would love to have some more information on the writting

 53. interesting information.

 54. I blog often and i really appreciate your stuff. The web site has really peaked my interest. I am going to remember your place and keep checking for new articles.

 55. Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

 56. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 57. Excellent web site. Lots of useful info here. I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 58. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great style. “Treat the other man’s faith gently it is all he has to believe with.” by Athenus.

 59. As I web-site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 60. I love the efforts you’ve gotten put in place this, thankyou for all your great posts.

 61. tirage voyance par mail toulouseVisiter notre nouveau site web : voyance gratuite amour

 62. Terrific work! That is the type of info that are meant to be shared across the internet. Shame on the seek engines for not positioning this put up higher! Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 63. Superb relocation having absorbing data. You might want to later to the represent matter!?!

 64. Does your site have a contact page jdhipss? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 65. I’d should verify with you jdhipss here. Which isn’t something I often do! I take pleasure in reading a publish that may make individuals think. Also, thanks for allowing me to remark!

 66. A further issue jdhipss is that video gaming has become one of the all-time largest forms of recreation for people of nearly every age. Kids have fun with video games, plus adults do, too. The XBox 360 is among the favorite video games systems for many who love to have a huge variety of activities available to them, in addition to who like to learn live with some others all over the world. Thank you for sharing your thinking.

 67. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 68. I truly enjoy taking a look at about this subject web page, it holds superb content.

Rašyti komentarą